Chị Phượng rất hài lòng với bức tranh thêu phượng hoàng của tranh thêu – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482