Chú An rất hài lòng với bức tranh thêu hoa hồng của tranh thêu tay Huế – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482