HOÀN THIỆN BỨC TRANH THÊU CHÂN DUNG CHHO CHỊ HIỀN Ở GÒ VẤP – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482