Hoàn thiện tranh thêu Tùng hạc diên niên cho chị Minh Ngọc – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482