NHÂN CHUYẾN VỀ THĂM VIỆT NAM, CHỊ HẰNG SẮM CÙNG LÚC 8 BỨC TRANH THÊU T – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482