Tranh thêu về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482