Tranh thêu theo yêu cầu tác phẩm THƯỜNG CHÂU-TUYẾT TRẮNG VÀ VINH QUANG – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482