TRANH THÊU CON HỔ MS 54 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482