TRANH THÊU CON HỔ MS 59 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482