SẮC TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG SƯ THẦY ĐẾN TỪ TỊNH THẤT QUAN ÂM Ở Đ – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482