TRANH THÊU CHIM HẠC MS 977 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482