TRANH THÊU CHỮ ĐỨC MS 1493 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482