Tranh Thêu Chữ Nhẫn MS 8307 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482