TRANH THÊU CHỮ PHÚC LỘC THỌ MS 628 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482