TRANH THÊU CHỮ PHÚC MÃ SỐ 2010 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482