Tranh Thêu Chữ Phúc MS 8325 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482