TRANH THÊU CHỮ TÀI ĐỨC MS 1413 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482