TRANH THÊU CHỮ TÀI ĐỨC MS 1415 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482