Tranh Thêu Chữ Thọ MS 8318 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482