TRANH THÊU CHỮ TRÍ MS 1524 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482