Tranh thêu Đại Nội Huế MS 8758 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482