Tranh Thêu Hoa Đào MS 8137 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482