Tranh Thêu Hoa MS 8147 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482