Tranh Thêu Hoa MS 8149 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482