Tranh Thêu MS 8301 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482