Tranh Thêu MS 8302 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482