TRANH THÊU PHẬT DI LẶC MS 1132 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482