TRANH THÊU PHẬT QUAN ÂM BỒ TÁT MS 1112 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482