TRANH THÊU PHẬT QUAN ÂM MS 1107 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482