TRANH THÊU PHẬT QUAN ÂM MS 1113 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482