Tranh Thêu Phong Cảnh Huế MS 8303 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482