TRANH THÊU SƠN THỦY HỮU TÌNH MS 2524 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482