Tranh Thêu Sơn Thủy Hữu Tình MS 8361 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482