Tranh Thêu Tùng Hạc Diên Niên MS 8306 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482