Vợ chồng chú Dũng đặt thêu bức tranh thứ 2 ở tranh thêu tay Huế – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482