TRANH THÊU PHẬT DI LẶC MS 1138 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482