TRANH THÊU CHỮ ĐỨC MS 1496 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482