5. TÁC PHẨM TRANH THÊU CHÂN DUNG MẸ CỦA VỊ GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHI KHA Ở – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482